Câu điều kiện loại 1: Công thức, cách dùng và bài tập

Trong giao tiếp hàng ngày, câu điều kiện loại 1 được sử dụng rất phổ biến. Tuy nhiên, nhiều bạn vẫn chưa thực sự nắm chắc về cách dùng, công thức của loại câu này. Đôi khi, việc sử dụng loại câu này vẫn gặp nhiều lỗi sai. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ đem đến cho bạn những kiến thức quan trọng nhất về câu điều kiện loại I và các dạng bài tập.

Câu điều kiện loại 1 cách dùng và công thức

1. Định nghĩa

Câu điều kiện loại I (Conditional type I) là một dạng mệnh đề điều kiện diễn tả hành động được thực hiện trong hiện tại với kết quả có thể xảy ra.

Ex: If I get up early in the morning, I will not miss the bus.

(Nếu tôi dậy sớm buổi sáng, tôi sẽ không nhỡ chuyến xe buýt)

Câu điều kiện loại I

➔ Trong câu này, mệnh đề chứa “if” là mệnh đề điều kiện nhất định và mệnh đề “I will miss the bus” là mệnh đề kết quả có thể xảy ra.

2. Cách dùng câu điều kiện loại 1

Câu điều kiện loại I thường được dùng trong các trường hợp sau:

– Dùng để diễn tả sự việc, hành động có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai.

Ex: If my sister goes out tonight, we will go to the cinema.

(Nếu chị gái tôi ra ngoài tối nay, chúng tôi sẽ đến rạp chiếu phim)

– Đưa ra lời để nghị hoặc gợi ý nào đó.

Ex: If you need a seat, I can book you one.

(Nếu bạn cần một chỗ, tôi có thể giữ chỗ cho bạn)

– Đưa ra lời cảnh báo hoặc đe dọa.

Ex: If Peter comes in, his boss will kill him.

(Nếu Peter bước vào đó, sếp của anh ấy sẽ giết anh ấy)

3. Công thức

a. Dạng khẳng định

                  If + S1+ Vs,es+ O, S2+ will/can.. + Vinf + ODạng Khẳng Định

    Ex: If his mother rests, she will feel better.

(Nếu mẹ anh ấy nghỉ ngơi, bà ấy sẽ cảm thấy tốt hơn)

b. Dạng phủ định


If + S1+ don’t/ doesn’t+ V-infi+ O, S2+ will/can.. + not + Vinf + O

Ex: If you don’t know his address, I can tell you.

(Nếu bạn không biết địa chỉ của anh ấy, tôi có thể nói cho bạn)

c. Dạng Câu Hỏi

If + S1+ Vs,es+ O, (wh) + will/can.. +S2+ Vinf + O?

      Ex: If you have a short holiday, where will you go?

(Nếu bạn có một kỳ nghỉ ngắn, bạn sẽ đi đâu?)

4. Cách viết lại câu dùng câu điều kiện loại 1

V+O +and + S+ will/ can + V + O

=> If + you + V + O, S + will/ can + V + O

Ex: Pay attention to the lesson and you will understand it easily.

➔ If you pay attention to the lesson , you will understand it easily.

(Nếu bạn chú ý bài giảng, bạn sẽ hiểu nó một cách dễ dàng)

V+O +or/ otherwise + S+ will/ can + V + O

=> If + you + don’t + V + O, S + will/ can + V + O

Ex: Stay away from her or she will shout.

➔ If you don’t stay away from her, she will shout.

(Nếu bạn không tránh xa cô ấy, cô ấy sẽ hét lên)

Unless +S1 + Vs,es + O, S2 + will/can/may + V + O

=>If + S1 + don’t/ doesn’t + Vinf + O, S2 + will/can/may + V + O

Ex: Unless she waters these flowers everyday, they will die.

➔  If she doesn’t water these flowers everyday, they will die

(Nếu cô ấy không tưới nước cho những bông hoa mỗi ngày, chúng sẽ chết)

Cách dùng câu điều kiện loại I

* Notes:

– Thì hiện tại đơn có thể được sử dụng trong cả hai mệnh đề.

– Khi đưa ra yêu cầu, “will” có thể được sử dụng trong mệnh đề If.

– Trong mệnh đề If có thể dùng thì hiện tại tiếp diễn hoặc thì hiện tại hoàn thành.

Các dạng bài tập về câu điều kiện loại 1

Bài 1: Chia động từ thích hợp

 1. If her brother _______ (study) hard everyday, he will pass the exam.
 2. No one ________ (know) the truth if she doesn’t reveal.
 3. If Salim ________ (not/go) to bed early, she will be tired tomorrow.
 4. If they eat many cakes, they _________ (feel) stomachache.
 5. His aunt __________ (stay) in HongKong if she gets a new job.
 6. If my son _________ (not/brush) his teeth, he gets cavities.
 7. If the drought ________ (continue), plants and animals will perish.
 8. If it’s a beautiful day next week, they ___________ (go) to the beach.

Bài 2: Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi

 1. Turn off all the lights and you will not pay more money.

➔ _________________________________________________________.

 1. Unless Phuong wears warm clothes, she will have a cold.

➔ _________________________________________________________.

 1. The climate will change unless we reduce the use of non-renewable energy.

➔ _________________________________________________________.

 1. Do morning exercises regularly, your body will be fitter.

➔ _________________________________________________________.

 1. Stop smoking otherwise your cough may be worse.

➔ _________________________________________________________.

Đáp án

Bài 1:

 1. studies
 2. will know
 3. doesn’t go
 4. will feel
 5. will stay
 6. won’t brush
 7. continues
 8. will go

     Bài 2:

 1. Turn off all the lights and you will not pay more money.

➔ If you turn off all the lights, you won’t pay more money.

 1. Unless Phuong wears warm clothes, she will have a cold.

➔ If Phuong doesn’t wear warm clothes, she will have a cold.

 1. The climate will change unless we reduce the use of non-renewable energy.

➔ If we don’t reduce the use of non-renewable energy, the climate will change.

 1. Do morning exercises regularly, your body will be fitter.

➔ If you do morning exercises regularly, your body will be fitter.

 1. Stop smoking otherwise your cough may be worse.

➔ If you don’t stop smoking, your cough may be worse.

Trên đây là những kiến thức trọng tâm nhất về câu điều kiện loại I. Hy vọng bạn đã nắm chắc hơn về loại câu điều kiện này.

Chúc bạn học thật tốt!

XEM THÊM:

5 bình luận về “Câu điều kiện loại 1: Công thức, cách dùng và bài tập”

Viết một bình luận

Managed by findzon.com DMCA.com Protection Status